༈ འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་།

Tibet-Institut Rikon
Wildbergstrasse 10
CH - 8486 Rikon
Switzerland

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་།

General info@tir50.ch

Teaching (23.09.2018) teaching@tir50.ch

Symposium (24.09.2018) symposium@tir50.ch

Media presse@tir50.ch

Website webmaster@tir50.ch

ཁ་པར་ཨང་།

+41 52 383 17 29
ཟུར་མཆན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དུས། གཟའ་ཟླ་བ། མིག་དམར། ཕུར་བུ། པ་སངས་བཅས་ལ། ཚོུད། ༩ ནས་ ༡༢། ཉིན་རྒྱབ་ ༡:༣༠ ནས་ ༤ བར་ཡིན།

དངུལ་ཁང་ཨང་ཡིག

Bank: UBS AG, CH-8400 Winterthur, Switzerland
Account Number: 257-920198.01D
IBAN: CH31 0025 7257 9201 9801 D
BIC: UBSWCHZH80A